6) Statut Fundacji

Statut fundacji rodzinnej 

ustalany jest przez fundatora i wymaga on zachowania formy aktu notarialnego.

Statut winien zawierać następujące elementy, tj.:

 1. nazwę fundacji rodzinnej
 2. siedzibę fundacji rodzinnej
 3. szczególny cel fundacji rodzinnej
 4. beneficjenta fundacji rodzinnej lub grupy beneficjentów lub sposób określenia beneficjenta;
 5. zasady prowadzenia listy beneficjentów
 6. możliwość zrzeczenia się uprawień przez beneficjenta, w tym szczegółowy tryb zrzeczenia się;
 7. czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony;
 8. wartość funduszu założycielskiego
 9. mienie wnoszone do fundacji rodzinnej przez fundatora; <Czytaj więcej>
 10. majątek fundacji rodzinnej w chwili jej utworzenia;
 11. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną i zakres tej działalności <czytaj więcej>
 12. możliwość powierzenia wykonywania uprawnień fundatora innej osobie i zakres tego powierzenia
 13. zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej
 14.  zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej
 15. podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji 
 16. zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej
 17. ustanowienie zgromadzenia beneficjentów, wskazanie beneficjentów uprawnionych do uczestnictwa w nim
 18. zasady zmiany statusu fundacji rodzinnej (oznaczenie że beneficjent po śmierci fundatora może modyfikować status fundacji rodzinnej)
 19. szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej; 
 20. przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu 
 21. wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej, w tym kierunki i zasada zarządzania majątkiem fundacji rodzinnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej; 
 22. możliwość utworzenia jednostki terenowej lub jednostek terenowych fundacji rodzinnej; 
 23. prawa i obowiązki fundatora; 
 24. prawa i obowiązki każdego z fundatorów, jeżeli fundacja rodzinna ma więcej niż jednego fundatora;
 25. zasady zmiany beneficjenta lub jego uprawnień w przypadku, gdy fundacja rodzinna ma więcej niż jednego fundatora; 
 26. podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu za okres działania fundacji jako fundacji rodzinnej w organizacji;
 27. zasady i tryb zwrotu świadczenia, które zostało przekazane wbrew przepisom prawa lub postanowieniom statutu
 28. zasady i tryb uzyskiwania przez beneficjenta informacji o działalności fundacji rodzinnej, w tym wglądu do statutu, sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych; 
 29. obliczanie kadencji członków organów fundacji rodzinnej inaczej niż w oparciu o pełne lata obrotowe; 
 30. miejsce odbywania posiedzenia organu fundacji rodzinnej inne niż siedziba fundacji rodzinnej 
 31. brak możliwości udziału w posiedzeniu organu fundacji rodzinnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub zasady takiego udziału; 
 32. zasady rozszerzenia porządku obrad organu fundacji rodzinnej podczas jego posiedzenia; 
 33. surowsze wymagania dotyczące kworum organu fundacji rodzinnej;
 34. surowsze wymagania dotyczące głosowania lub uprzywilejowanie dotyczące głosu;
 35. prowadzenie spraw fundacji rodzinnej przez członków zarządu;
 36. wskazanie zachowań członka zarządu, które mogą być uznane za postępowanie w sposób nielojalny wobec fundacji rodzinnej 
 37. zasady składania podpisów przez członków zarządu pod dokumentem wystawionym przez fundację rodzinną;
 38. zasady powoływania i odwoływania członków zarządu;
 39. zasady powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej;
 40. kadencja członka zarządu inna niż trzyletnia;
 41. kadencja członka rady nadzorczej inna niż pięcioletnia;
 42. ważne powody ograniczające prawo odwołania członków zarządu i rady nadzorczej; 
 43. szersze uprawnienia rady nadzorczej niż funkcje nadzorcze w stosunku do zarządu, między innymi obowiązek uzyskania zgody rady nadzorczej przed dokonaniem określonych czynności; 
 44. zasady zwoływania zgromadzenia beneficjentów;
 45. określenie konkretnych przypadków, w których beneficjenci mogą żądać zwołania przez zarząd zgromadzenia beneficjentów; 
 46. surowsze wymagania dotyczące liczby głosów na zgromadzeniu beneficjentów
 47. beneficjent lub beneficjenci uprawnieni do otrzymania mienia z związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej za życia fundatora inni niż fundator; 
 48. podział mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, jeżeli fundacja rodzinna ma więcej niż jednego fundatora; 
 49. zasady zaliczania na mienie fundacji rodzinnej w przypadku wniesienia mienia przez wspólnych krewnych, gdy fundacja ma więcej niż jednego fundatora; 
 50. okoliczności, w jakich ma nastąpić rozwiązanie fundacji rodzinnej, inne niż okres, na jaki została powołana, i zrealizowanie celu fundacji rodzinnej;
 51. dane osoby lub podmiotu, któremu mają być przekazane dokumenty, księgi i dane osobowe fundacji rodzinnej w przypadku zakończenia jej działalności; 
 52. zapis na sąd polubowny w celu rozstrzygnięcia sporów wewnątrz fundacji rodzinnej;