7. Majątek fundacji rodzinnej

7. Majątek fundacji rodzinnej

1. Rodzaje mienia, które można wnieść

Mienie wniesione do fundacji:

  • Środki pieniężne: Mogą być wniesione bezpośrednio jako kapitał fundacyjny.
  • Nieruchomości: Zarówno gruntowe, jak i zabudowane, mogą być wniesione do majątku fundacji.
  • Rzeczy ruchome: Takie jak wartościowe przedmioty sztuki, pojazdy, sprzęt.
  • Papiery wartościowe i instrumenty finansowe: Akcje, obligacje, udziały w spółkach, fundusze inwestycyjne.
  • Prawa majątkowe: Prawa autorskie, patenty, licencje i inne prawa własności intelektualnej.
  • Przedsiębiorstwa lub ich zorganizowane części: Możliwość włączenia działalności gospodarczej do struktury fundacji.

Zgodnie z Art. 17, fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

2. Zasady wnoszenia mienia

Wycena mienia:

  • Mienie wniesione do fundacji rodzinnej, zwłaszcza w postaci innej niż środki pieniężne, powinno być wycenione na dzień wniesienia mienia. Wartość rynkowa składników mienia ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 19).
  • Mienie wniesione w walucie obcej: Wartość mienia wniesionego w postaci waluty obcej przelicza się na złote według kursu średniego tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wniesienia mienia (Art. 19).

3. Zarządzanie majątkiem fundacji

Ochrona majątku:

Zarząd fundacji rodzinnej odpowiada za bezpieczne i efektywne zarządzanie majątkiem fundacji, w tym za inwestycje majątkowe i ich optymalizację zgodnie z celami fundacji (Art. 54).

Działalność gospodarcza:

Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą tylko w ograniczonym zakresie, głównie związaną z zarządzaniem własnym majątkiem, takim jak najem nieruchomości, udział w spółkach, zarządzanie portfelem inwestycyjnym (Art. 5).