9. Prowadzenie dział. gosp. przez F.R.

9. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację rodzinną

1. Zakres dozwolonej działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej jest ograniczona do kilku wybranych obszarów. Zgodnie z Art. 5 ustawy, fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą tylko w następujących zakresach:

  • Zbywanie mienia: Dopóki mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia.
  • Najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia: Fundacja może wynajmować, dzierżawić lub inaczej udostępniać mienie, które posiada.
  • Przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze: Możliwość uczestnictwa w różnych formach prawnych przedsiębiorstw, zarówno w kraju, jak i za granicą.
  • Nabywanie i zbywanie papierów wartościowych i instrumentów pochodnych: Umożliwia fundacji inwestycje finansowe.
  • Udzielanie pożyczek: Tylko spółkom kapitałowym, w których fundacja posiada udziały lub akcje; spółkom osobowym, w których fundacja uczestniczy jako wspólnik; oraz beneficjentom.
  • Obrót zagranicznymi środkami płatniczymi: W zakresie niezbędnym do dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji.

2. Cele działalności gospodarczej

  • Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej musi być prowadzona zgodnie z jej statutowymi celami i nie może stanowić głównej działalności fundacji. Celami działalności gospodarczej powinno być wsparcie realizacji celów statutowych, a nie generowanie zysku jako główny cel.

3. Ograniczenia w działalności gospodarczej

  • Fundacja rodzinna nie może prowadzić działalności gospodarczej w sposób bezpośrednio konkurujący z innymi przedsiębiorstwami, chyba że działalność ta jest ściśle związana z realizacją jej celów statutowych. Wszelka działalność gospodarcza musi być również zgodna z przepisami prawa oraz etyką biznesową.

4. Przeznaczenie zysków z działalności gospodarczej

  • Zyski uzyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w realizację celów fundacji rodzinnej. Zyski te nie mogą być dystrybuowane między fundatorów, zarząd czy beneficjentów w formie dywidend lub innych form bezpośrednich korzyści finansowych.