20. RODO w F.R.

RODO w fundacji

RODO w fundacji

1. Cel przetwarzania danych

Fundacja rodzinna przetwarza dane osobowe beneficjentów, fundatorów, członków organów fundacji oraz innych osób, dla których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji statutowych celów fundacji. Obejmuje to zarządzanie fundacją, realizację świadczeń na rzecz beneficjentów, komunikację, a także spełnianie obowiązków prawnych i regulacyjnych fundacji.

2. Zasady przetwarzania

 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • Ograniczenie celu (dane są zbierane wyłącznie na konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione cele),
 • Minimalizacja danych (zbieranie tylko tych danych, które są niezbędne do celów, dla których są przetwarzane),
 • Dokładność (dane muszą być dokładne i aktualne),
 • Ograniczenie przechowywania (dane są przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne),
 • Integralność i poufność (zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych).

3. Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo dostępu do danych,
 • Prawo do sprostowania,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Środki bezpieczeństwa

Fundacja rodzinna musi wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

5. Obowiązki informacyjne

Fundacja i ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o celach i podstawach przetwarzania ich danych, o okresach danych oraz o przysługujących im prawach.