16. Proces rejestracji F.R.

Proces rejestracji fundacji rodzinnej

Proces rejestracji fundacji rodzinnej

1. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji

 • Akt założycielski lub testament: Fundacja rodzinna może być ustanowiona przez akt założycielski lub testament. Dokumenty te muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego (Art. 22).
 • Statut fundacji: Statut jest fundamentalnym dokumentem określającym nazwę, siedzibę, cel, zasady działania fundacji, prawa i obowiązki beneficjentów oraz organów fundacji, jak również sposób reprezentacji fundacji (Art. 26). Musi on również określać wartość funduszu założycielskiego oraz zasady wniesienia mienia do fundacji przez fundatora.
 • Spis mienia: W ramach procesu rejestracji, fundacja musi sporządzić spis mienia wnoszonego na pokrycie funduszu założycielskiego, który określa wartość i rodzaj wniesionego mienia (Art. 17).

2. Wniesienie funduszu założycielskiego

Przed złożeniem wniosku o rejestrację, fundacja musi wnieść fundusz założycielski. Wartość tego funduszu oraz sposób wniesienia określa statut, przy czym wartość ta nie może być niższa niż minimalna kwota określona w ustawie (Art. 17).

3. Wpis do rejestru fundacji rodzinnych

 • Rejestracja w sądzie: Zarząd fundacji rodzinnej musi złożyć wniosek o wpis do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, który ten funkcję sądu rejestrowego (Art. 41).
 • Osobowość prawna: Fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru. Od tego momentu staje się ona podmiotem prawa cywilnego, zdolnym do samodzielnego funkcjonowania w obrocie prawnym (Art. 4).
 • Publikacja w dzienniku urzędowym: Informacje o rejestracji fundacji są publikowane w dzienniku urzędowym, co jest ogłoszeniem dla ogółu o powstaniu nowej osoby prawnej.

4. Fundacja rodzinna podlega wpisowi do rejestru fundacji rodzinnych. Zgłoszenie do rejestru fundacji rodzinnych jest wnioskiem o wpis do tego rejestru i powinno zawierać następujące dane, tj.:

 • nazwę fundacji rodzinnej, jej siedzibę i adres;
 • wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej;
 • imiona i nazwiska, numery PESEL członków zarządu, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru – datę urodzenia, oraz ich adresy do doręczeń, a także sposób reprezentowania fundacji rodzinnej;
 • imiona i nazwiska, numery PESEL członków rady nadzorczej, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru – datę urodzenia, oraz ich adresy do doręczeń, jeśli w fundacji rodzinnej ustanawia się radę nadzorczą;
 • imiona i nazwiska, numery PESEL beneficjentów będących osobami fizycznymi według uchwały o składzie zgromadzenia beneficjentów, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru – datę urodzenia, oraz ich adresy do doręczeń, a w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż osoba fizyczna – nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli podmiot ten jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – także jego numer w tym rejestrze;
 • imię i nazwisko oraz adres do doręczeń fundatora, jeżeli fundator jest uprawniony do powołania zarządu;
 • czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony.

5. Do zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych dołącza się:

 • akt założycielski fundacji rodzinnej albo protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu, w którym ustanowiono fundację rodzinną;
 • statut fundacji rodzinnej;
 • oświadczenie fundatora o wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego w kwocie określonej w statucie, a w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie – oświadczenie wykonawcy testamentu o wniesieniu mienia;
 • spis mienia wnoszonego na pokrycie funduszu założycielskiego;
 • uchwałę o powołaniu członków organów fundacji rodzinnej, jeżeli wynikają z jej statutu oraz zgody na pełnienie funkcji członka organu fundacji rodzinnej.

Podsumowanie

Proces rejestracji fundacji rodzinnej jest dość złożony i wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, w tym aktu założycielskiego lub testamentu oraz statutu fundacji, a także wniesienia funduszu założycielskiego. Krok rejestracyjny w sądzie jest niezbędny do uzyskania osobowości prawnej przez fundację, co pozwala jej na pełne i niezależne funkcjonowanie w ramach prawa polskiego.