14. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

1. Ustanowienie Rady Nadzorczej

Rada nadzorcza nie jest organem obowiązkowym dla każdej fundacji rodzinnej, ale może być ustanowiona przez fundatora w statucie fundacji. Jeśli liczba beneficjentów przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe (Art. 64).

2. Prawa i Obowiązki Rady Nadzorczej

Funkcje nadzorcze:
Rada nadzorcza nadzoruje działalność zarządu w zakresie przestrzegania prawa, postanowień statutu oraz prawidłowości zarządzania fundacją (Art. 65).

Może żądać od zarządu regularnych raportów i sprawozdań, a także wyjaśnień dotyczących bieżącej działalności fundacji (Art. 65).

Prawo do informacji:
Zarząd jest zobowiązany dostarczać radzie nadzorczej wszelkie żądane informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania, chyba że rada nadzorcza zgodzi się na dłuższy termin (Art. 65).

3. Możliwości Rady Nadzorczej

Wpływ na decyzje zarządu:
Statut fundacji może przewidywać, że zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed podjęciem określonych czynności prawnych lub finansowych, co zwiększa kontrolę nad kluczowymi decyzjami (Art. 65).
Rada nadzorcza może w niektórych przypadkach blokować działania zarządu, które mogłyby nie być zgodne z interesem fundacji lub jej statutem.

4. Skład Rady Nadzorczej

Rada nadzorcza może składać się z jednego lub większej liczby członków. Jej skład i sposób powoływania członków reguluje statut fundacji (Art. 66).
Członkowie rady nadzorczej mogą być powoływani na pięcioletnią kadencję, z możliwością ponownego wyboru na kolejne kadencje (Art. 68).

5. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej

Członkowie rady nadzorczej odpowiadają za szkodę wyrządzoną fundacji działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponoszą winy (Art. 75).