8. Co można wnieść do F.R.

8. Co można wnieść do Fundacji Rodzinnej?

 • dom rodzinny w którym zamieszkuje Beneficjent (pamiętaj: wniesienie nieruchomości lub ruchomości do Fundacji Rodzinnej w której mieszka Beneficjent lub użytkuje – będzie traktowane jako świadczenie otrzymane od fundacji. W takiej sytuacji fundacja rodzinna będzie musiała zapłacić podatek od takiego świadczenia w wysokości 15 proc. CIT. Wysokość czynszu ustalona zostanie rynkowo. Są również i korzyści takiej sytuacji – przykładowo choć z tytułu użytkowania nieruchomości z której korzysta beneficjent, fundacja zapłąci 15% CIT od tego świadczenia, to raty kredytowe za tą nieruchomość, podatki i inne zapłaci Fundacja, a nie benefcjent – tak jak w przypadku gdyby Beneficjent był zwykłym najemcą.)
 • nieruchomości na wynajem dzierżawione innym osobom niż beneficjenci oraz podmiotom niepowiązanym udziałami lub akcjami z fundacją – fundacja rodzinna w zakresie wynajmu nieruchomości (budynku) stanowiącego jej mienie będzie mogła co do zasady korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 u.p.d.o.p. 
 • nieruchomości wydzierżawione podmiotom powiązanym (zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8 u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 25, nie ma zastosowania do osiąganych przez fundację rodzinną
  przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot
  powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1, wynosi co najmniej 5%). Najlepiej wydzierżawić podmiotom niepowiązanym.
 • nieruchomości udostępniane turystom na zasadzie usług zakwaterowania –  przez takie portale jak Booking – nie podlega zwolnieniu z opodatkowania, gdyż nie jest to najem a świadczenie usług zakwaterowania. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o fundacji rodzinnej działalność gospodarczą np. w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. — Nie może to być jednak działalność usługowa czy handlowa Jest to wiec działalność wykraczająca poza tę dozwoloną. Problem w tym, że dochód z takiej działalności jest opodatkowany sankcyjną, 25-procentową stawką podatku dochodowego. W takiej sytuacji korzystniej byłoby – aby spółka prowadziła działalność najmu na cele usługowe i handlowe, a same udziały spółki wniosła do Fundacji. Są też inne rozwiązania.
 • las, nieruchomości rolne, gospodarstwo rolne (maks. 300 ha)  Uwaga: F.R. może nabyć od Fundatora nieruchomość rolną, a także gospodarstwo rolne w skład którego wchodzą nieruchomości rolne, pomimo statusu rolnika indywidualnego.
 • Samochody osobowe i ciężarowe (pamiętaj: wniesienie  ruchomości do Fundacji Rodzinnej którą użytkuje  Beneficjent  będzie traktowane jako świadczenie otrzymane od fundacji. W takiej sytuacji fundacja rodzinna będzie musiała zapłacić podatek od takiego świadczenia w wysokości 15 proc. CIT. Wysokość czynszu ustalona zostanie rynkowo. Są również i korzyści takiej sytuacji). (Pamiętaj II:  – że zgodnie z art 6 ust. 8 u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 25, nie ma zastosowania do osiąganych przychodów z najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z fundacją rodzinną.
 • Dzierżawa linii technologicznej – udostępnianie linii technologicznej na przykład poprzez udzielanie odpłatnej dzierżawy do tych praw będzie rozumiane jako najem, dzierżawa lub udostępniania mienia fundacji do korzystania na innej podstawie zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o fundacji a w konsekwencji nie będzie miał zastosowania art. 24r. ustawy CIT fundacja osiągająca przychód z tego tytułu będzie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 25 zwolniona z opodatkowania.                      Pamiętaj – że zgodnie z art 6 ust. 8 u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 25, nie ma zastosowania do osiąganych przychodów z najmu, dzierżawy  lub inne umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot
  powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z fundacją rodzinną.
 • udziały lub akcje w spółkach kapitałowych + warranty subskrypcyjne – Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr, fundacja może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
 • Kryptowaluty – interpretacja dyrektora KIS z 4 sierpnia 2023 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.312.2023.1.KS) wskazuje – że obrót wirtualną walutą wykracza poza ten zakres, nie został bowiem on wymieniony jako dopuszczalna działalność gospodarcza w żadnym z ośmiu punktów ust. 1 art. 5 ustawy.

  Dyrektor KIS stwierdził, że waluta wirtualna nie jest instrumentem finansowym, ani też nie może być uznana za prawo o podobnym charakterze do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o fundacji rodzinnej.

  Argumentował, że kryptowaluty nie posiadają cech charakterystycznych dla instrumentów finansowych wymienionych wprost w przepisie, czyli papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. Są to cyfrowe wyznaczniki wartości, którymi obrót nie podlega wysoce sformalizowanemu reżimowi obrotu instrumentami finansowymi ani też nadzorowi odpowiednich organów.

  Ponadto waluta wirtualna jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gdyby zatem zamiarem ustawodawcy było włączenie obrotu walutą wirtualną do zakresu dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej, to powinno to zostać wyrażone w tej ustawie. 

  -Waluta wirtualna nie stanowi też zagranicznego środka płatniczego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o fundacji rodzinnej – stwierdził dyrektor KIS. Zatem pozostaje Fundacji Rodzinnej dwa sposoby na inwestowanie w kryptowaluty: beneficjent nabywa bezpośrednio walutę  wirtualną poprzez udzieloną mu pożyczkę, albo alternatywnie kupić instrument pochodny, którego instrumentem bazowym będzie waluta wirtualna. Jeśli fundacja będzie chciała zainwestować w waluty wirtualne, to zrobi to pośrednio – poprzez zakup instrumentu pochodnego z instrumentem bazowym w postaci kryptowaluty.

 • NFT –  
  • Tokeny o wartości kolekcjonerskiej – dla celów inwestycyjnych, podlegają zwolnieniu 
  • Tokeny będące instrumentem finansowym – Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr, fundacja może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
  • Tokeny o wartości użytkowej tzw. “utility tokens” – pamiętaj: wniesienie tokenu do Fundacji Rodzinnej z którego korzysta Beneficjent – będzie traktowane jako świadczenie otrzymane od fundacji. W takiej sytuacji fundacja rodzinna będzie musiała zapłacić podatek od takiego świadczenia w wysokości 15 proc. CIT. Wysokość czynszu ustalona zostanie rynkowo. Są również i korzyści takiej sytuacji.
 • środki pieniężne – z zastrzeżeniem środków w walutach obcych – chyba że waluty obce służyć będą jedynie do płatności, a nie do uzyskiwania korzyści na różnicach kursowych.
 • akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych + kwity depozytowe – Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr, fundacja może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
 • obligacje skarbowe – Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr, fundacja może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
 • obligacje korporacyjne – Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr, fundacja może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
 • certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub hedgingowych – Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr, fundacja może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
 • surowce notowane na giełdach – Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr, fundacja może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
 • opcje na akcje – – Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr, fundacja może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
 • środki w walutach obcych – Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ufr, fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221) w zakresie obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.

  Przypomnieć należy, że art. 5 ust. 1 pkt 6 ufr, jako bezpośrednio wpływający na normę art. 6 ust. 1 pkt 25 (w zw. z art. 6 ust. 7) updop, która dotyczy zwolnienia podatkowego musi być interpretowany ściśle (literalnie), podobnie jak wszystkie przepisy o takim charakterze.

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 309):

  W rozumieniu ustawy:

  8) wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa;

  9) zagranicznymi środkami płatniczymi są waluty obce i dewizy;

  10) walutami obcymi są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym (…).

  Z kolei w pkt 17 i 18 określono co stanowi obrót dewizowy z zagranicą i w kraju.

  Literalna wykładnia przepisu art. 5 ust. 1 pkt 6 ufr nie pozostawia wątpliwości, że dozwoloną działalnością fundacji objęty jest obrót zagranicznymi środkami płatniczymi jedynie wówczas, gdy służy on dokonywaniu płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.

  Zatem obrót zagranicznymi środkami płatności w celu uzyskania dodatnich różnic kursowych  nie mieści się w dozwolonej działalności fundacji wymienionej art. 5 ust. 1 pkt 6 updop, tym samym dochód nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 w zw. z art. 6 ust. 7 updop.

   

 • instrumenty pochodne, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646)
  • Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
  • Art. 10 ust. 1 ww. ustawy wymienia wśród źródeł przychodów m. in.:
   • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7);
   • inne źródła (pkt 9).
  • Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy:  Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:
   • odsetki od pożyczek;
   • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;
   • odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
    • wykup przez emitenta obligacji, od których są należne świadczenia okresowe;
   • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:
    • dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

     oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

     podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

     wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;

   • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;
   • przychody z:
    • odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych,

     realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

   • przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
   • przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;
   • wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio;
   • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających;
   • przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej;
   • przychody z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku.
 • wierzytelności o zwrot pożyczek + weksle (Uwaga, zgodnie  z  art. 5 ust. 1 pkt 5 ufr, wynika m.in., że fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221) tylko w zakresie udzielania pożyczek:
  •  spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

  • spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

  •  beneficjentom.

   Nabycie w drodze cesji wierzytelności o zwrot pożyczek wraz z odsetkami nie mieści się w dyspozycji ww. przepisu. Art. 5 ust. 1 pkt 5 ufr wyraźnie wskazuje, że fundacja rodzinna może wykonywać działalność w zakresie udzielania pożyczek. A zatem to fundacja rodzinna powinna być podmiotem udzielającym pożyczki. Przejęcie przez fundację (w formie cesji tj. przelewu wierzytelności) wierzytelności o zwrot pożyczek wraz z odsetkami przysługujących Wnioskodawcy lub osobom najbliższym Wnioskodawcy względem spółek nie jest równoznaczne z udzieleniem pożyczki. Powyższa działalność będzie stanowić działalność wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ust. 1 pkt 5 ufr, zatem nie będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 updop i w związku z tym będzie opodatkowana jako wykraczająca poza dopuszczalny zakres działalności fundacji rodzinnej – czyli 25%.

 • wierzytelności przysługujące fundatorowi – podobnie jak wyżej, wniesienie wierzytelności przysługujące fundatorowi do Fundacji Rodzinnej nie mieści się w dyspozycji ww. przepisu Art 5 ust. 1 pkt. 5 ufr. Powyższa dziąłalność będzie stanowić działalność wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ust. 1 pkt. 5 ufr, – czyli będzie opodatkowana jako wykraczająca poza dopuszczalny zakres działalności fundacji rodzinnej.
 • Dzierżawa technologii – udostępnianie praw technologii na przykład poprzez udzielanie odpłatnej licencji do tych praw będzie rozumiane jako najem, dzierżawa lub udostępniania mienia fundacji do korzystania na innej podstawie zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o fundacji a w konsekwencji nie będzie miał zastosowania art. 24r. ustawy CIT
  a fundacja osiągająca przychód z tego tytułu będzie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 25 zwolniona z opodatkowania. Pamiętajmy że wyraz
  “udostępniać” oznacza “ułatwić kontakt z czymś lub umożliwić korzystanie z czegoś”, za czym należy przyjąć, że ustawodawca formułując przepisy określające możliwy zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje miał na myśli każdy
  sposób udostępniania mienia przez fundacje przewidziany prawem. Takim sposobem może być oprócz dzierżawy, użyczenie, leasing lub licencja określana art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako umowa o korzystanie z utworu. Pamiętaj – że zgodnie z art 6 ust. 8 u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 25, nie ma zastosowania do osiąganych przychodów z najmu, dzierżawy  lub inne umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z fundacją rodzinną.
 • działa sztuki – dla celów inwestycyjnych. W przypadku użytkowania ich przez beneficjenta – teoretycznie to może być traktowane jak świadczenie otrzymane od fundacji, jednakże bliższa będzie forma bezpłatna – jak muzeum.
 • kolekcje aut (pamiętaj: wniesienie  ruchomości do Fundacji Rodzinnej  którą użytkuje – będzie traktowane jako świadczenie otrzymane od fundacji. W takiej sytuacji fundacja rodzinna będzie musiała zapłacić podatek od takiego świadczenia w wysokości 15 proc. CIT. Wysokość czynszu ustalona zostanie rynkowo. Są również i korzyści takiej sytuacji).
 • książki i sitodruki – dla celów inwestycyjnych. W przypadku użytkowania ich przez beneficjenta – teoretycznie to może być traktowane jak świadczenie otrzymane od fundacji, jednakże bliższa będzie forma bezpłatna – jak biblioteka.
 • porcelana, monety, antyki, biżuteria – dla celów inwestycyjnych;
 • złoto inwestycyjne i inne kruszce;