8. Model Podatkowy

Model podatkowy

Odkryj, jak ulgi podatkowe mogą przekształcić Twoje finanse

Założenie fundacji rodzinnej w ramach technologii Advanced Trusts Foundation to klucz do minimalizacji danin na rzecz skarbu Państwa oraz składek ZUS. Dzięki fundacji rodzinnej możesz skorzystać z licznych zwolnień podatkowych, które pozwolą Ci znacząco zwiększyć swoje oszczędności i zabezpieczyć majątek przed opodatkowaniem.

Zwolnienia Podatkowe dla Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna może korzystać z szeregu zwolnień podatkowych, które obejmują:

 1. Zwolnienia od podatku dochodowego dla niektórych dochodów: Dochody osiągnięte przez fundację rodzinną z tytułu odpłatnego zbycia udziałów krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego są zwolnione z podatku dochodowego pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia urzędowi skarbowemu.
 2. Zwolnienia przy rozwiązaniu fundacji: Dochody uzyskane z rozwiązania fundacji rodzinnej są zwolnione z podatku, o ile wartość podatkowa mienia wniesionego przez fundatora nie została wcześniej zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zwolnienia CIT dla Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna może być zwolniona od podatku CIT, pod warunkiem że działalność gospodarcza fundacji nie wykracza poza określony zakres:

 • Zbywanie mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia.
 • Najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie.
 • Przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze.
 • Nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
 • Udzielanie pożyczek spółkom kapitałowym, spółkom osobowym oraz beneficjentom.
 • Obrót zagranicznymi środkami płatniczymi w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.
 • Produkcja przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
 • Gospodarka leśna w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Pozostałe Stawki dla Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna, mimo korzystnych zwolnień, podlega również określonym stawkom podatkowym w pewnych sytuacjach:

 1. Stawka 25%: W zakresie, w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w ustawie, stawka podatku wynosi 25% podstawy opodatkowania.
 2. Stawka 15% dla ukrytych zysków: Podatek od ukrytych zysków, które obejmują różne formy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń oraz inne specyficzne rodzaje przychodów, wynosi 15% podstawy opodatkowania.

Ograniczenia i Warunki

Fundacja rodzinna może tracić prawo do zwolnień podatkowych w przypadku, gdy nie jest zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w odpowiednim terminie lub gdy postanowienie sądu odmawiające jej zarejestrowania stanie się prawomocne.

W stawce ryczałtowej 15%

Fundacja rodzinna podlega 15% podatkowi dochodowemu od przychodu odpowiadającego wartości świadczenia lub mienia przekazanego beneficjentom, w związku z rozwiązaniem fundacji lub świadczeniami ukrytych zysków.

Stawka 19% dla najmu

Przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, podlegają stawce 19% podatku CIT, przy czym fundacja rodzinna nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

W stawce 0,035%

Podatek od przychodów z budynków wynosi 0,035% od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem oddanym w najem, dzierżawę lub używanym na podstawie innej umowy o podobnym charakterze.

W stawce podwyższonej 25%

Fundacja rodzinna podlega stawce 25% podatku CIT w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza określony w ustawie zakres. Dochód jest ustalany na zasadach ogólnych, przy czym zwolnienia i odliczenia określone w ustawie o CIT nie mają zastosowania.

Zabezpiecz siebie i swoich bliskich na przyszłość dzięki fundacji, która chroni Twój majątek przed opodatkowaniem

Fundacja rodzinna to skuteczne narzędzie w zarządzaniu podatkami, zgodnie z obowiązującym prawem i Twoimi celami. Dzięki precyzyjnemu planowaniu podatkowemu, możesz znacząco zwiększyć swoje oszczędności i zabezpieczyć majątek na przyszłość.

Nie czekaj – załóż fundację rodzinną i ciesz się korzyściami podatkowymi już dziś

Zaufaj naszym specjalistom i skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak fundacja rodzinna może przynieść Ci realne oszczędności podatkowe.

Fundacja Rodzinna – Twoje narzędzie do efektywnego zarządzania majątkiem i podatkami

Points Capital P.S.A. – Advanced Trust Foundation

www.fundacja-rodzinna.fr