17. Audyt i kontrola sądowa F.R.

Audyt i kontrola sądowa fundacji rodzinnej

Audyt i kontrola sądowa fundacji rodzinnej

1. Audyt zarządzania aktywami

Zgodnie z art. 77 ustawy, firma audytorska lub zespół audytorów, wyznaczony przez zgromadzenie beneficjentów, ma za zadanie przeprowadzenie audytu zarządzania aktywami fundacji rodzinnej. Audyt ten obejmuje:

  • Zadania i spełnianie zobowiązań,
  • Zobowiązania publicznoprawne fundacji,
  • Prawidłowość, rzetelność oraz zgodność z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej.

Zespół audytowy może składać się z biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, adwokata lub rady prawnego. Celem audytu jest ocena, czy działalność fundacji jest prowadzona efektywnie, legalnie i zgodnie z założonymi celami.

2. Kontrola zarządu przez Radę Nadzorczą

Jeśli fundacja rodzinna posiada Radę Nadzorczą, jej główną rolą jest nadzór nad działalnością zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo do:

  • Żądania od zarządu regularnych raportów i sprawozdań dotyczących działalności fundacji,
  • Wglądu do wszystkich dokumentów związanych z działalnością fundacji,
  • Ustalania długoterminowych kierunków działalności i kontrolowania ich realizacji.

3. Kontrola finansowa

Zarząd fundacji rodzinnej jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, które muszą być zatwierdzone przez zgromadzenie beneficjentów lub radę nadzorczą. Ta sprawozdawczość finansowa są podstawą do oceny wypłacalności i efektywności finansowej fundacji.

4. Wewnętrzne procedury kontrolne

Fundacja rodzinna powinna posiadać wewnętrzne procedury kontrolne, które zapewniają przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad etycznych. Obejmują to zarządzanie ryzykiem, w tym audyt wewnętrzny, a także procedury zapewniające transparentność decyzji.

5. Możliwości kontroli zewnętrznej

Fundacja rodzinna może także być przedmiotem kontroli zewnętrznej, przeprowadzanej przez organy administracyjne w zakresie zgodności z przepisami prawa podatkowego, prawa pracy oraz innymi regulacjami sektorowymi.