Zwolnienia Podatkowe

„Unikanie podatków jest jedynym zajęciem intelektualnym, które niesie ze sobą jakieś wynagrodzenie”.

(John Maynard Keynes, 1. baron Keynes, 1883–1946, wybitny ekonomista, ojciec szkoły Keynesa i inwestowania skoncentrowanego na której wzoruje się Warren Buffett).

Zwolnienie podatkowe:

Zwalnia się od podatku CIT fundację rodzinną – przy czym zwolnienie to ma zastosowanie do działalności gospodarczej fundacji rodzinnej niewykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, to jest tylko w zakresie:

 • zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie (zobacz interpretacje):
  • dzierżawa nieruchomości 
  • dzierżawa ruchomości 
  • dzierżawa WniP
  • dzierżawa własności intelektualnej
  • dzierżawa licencji
  • (pamiętaj: Wniesienie nieruchomości lub ruchomości do Fundacji Rodzinnej w której mieszka Beneficjent lub użytkuje –  będzie traktowane jako świadczenie otrzymane od fundacji. W takiej sytuacji fundacja rodzinna będzie musiała zapłacić podatek od takiego świadczenia w wysokości 15 proc. CIT. Wysokość czynszu ustalona zostanie rynkowo. Są również i korzyści takiej sytuacji.)
 • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach + uzyskiwanie z uczestnictwa w postaci dywidendy
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 • udzielania pożyczek;
  • spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje;
  • spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik;
  • beneficjentom;
  • inwestycje Mezzanine 
   • zakup udziałów / akcji + udzielenie pożyczki
   • zobacz naszą platformę mezzanine-crow.com
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
 • produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu (działalność tę fundacja rodzinna może wykonywać wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym);
 • gospodarki leśnej (działalność tę fundacja rodzinna może wykonywać wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym);

W stawce 0,035%:

 • W przypadku podatku od przychodów z budynków, to jest od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:
  • stanowi własność albo współwłasność podatnika;
  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

W stawce ryczałtowej 15%: 

 • W przypadku podatku dochodowego od przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio – podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości świadczenia lub mienia.
  • świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej,
  • mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,
  • świadczenia w postaci ukrytych zysków.

W stawce 19% dla najmu:

 • W odniesieniu do osiąganych przez fundację rodzinną przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, wynosi co najmniej 5%.

 • W sytuacji powyższej, fundacja rodzinna nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, a zatem rozlicza podatek na zasadach ogólnych, a podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Przy czym stawka CIT zawsze wyniesie 19%, ponieważ przepisu o stawce podatku CIT 9% nie stosuje się do fundacji rodzinnych.

W stawce 19% przy utracie prawa do zwolnienia:

 • Fundacja rodzinna w organizacji traci prawo do zwolnienia podmiotowego, w przypadku gdy nie została zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powstania albo postanowienie sądu rejestrowego odmawiające jej zarejestrowania stało się prawomocne. Przy czym utrata prawa do zwolnienia następuje od dnia powstania fundacji rodzinnej w organizacji, a zatem ze skutkiem wstecznym.
 • W przypadku powyższym fundacja rodzinna w organizacji jest obowiązana do:
  • złożenia zeznania albo takich zeznań obejmujących okres od początku jej powstania
  • zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, przy czym odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu do złożenia zeznania do dnia zapłaty podatku włącznie.
 • W sytuacji powyższej, fundacja rodzinna w organizacji nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, a zatem rozlicza podatek na zasadach ogólnych, a podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Przy czym stawka CIT zawsze wyniesie 19%, ponieważ przepisu o stawce podatku CIT 9% nie stosuje się do fundacji rodzinnych. A ilekroć w ustawie o CIT jest mowa o fundacji rodzinnej – oznacza to fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej.

W stawce podwyższonej 25%:

 • W zakresie w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.

 • Podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów – jest ona zatem w przeciwieństwie do podatku ryczałtowego w stawce 15% ustalana na zasadach ogólnych. Jednakże, nie jest możliwe stosowanie zwolnień i odliczeń określonych w art. 17-18f ustawy o CIT.

 • Należy nadto pamiętać, że pomimo powyższego opodatkowania wypłata przez fundację rodzinną świadczenia jej beneficjentowi realizowana z opodatkowanych już dochodów będzie także opodatkowana 15% stawką ryczałtową. 

Kto to jest mały podatnik:

 • Mały podatnik to przedsiębiorca, którego wartość przychodu ze sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła 2 mln euro. Taki status wiąże się z kilkoma przywilejami. Mały podatnik PIT to podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty limitu. Małym podatnikiem VAT jest podatnik podatku do towarów i usług o niewielkim rocznym obrocie, który nie przekracza określonych w ustawie limitów.
CIT ESTOŃSKI 
 • Beneficjent ze spółki która jest na CIT Estońskim – zapłaci efektywnie jako mały podatnik od 20% (zamiast 26,29%),  do 25% (zamiast 34,39%)   od wypłaconego zysku (nie wypracowanego) przez spółkę. 
  • Rozwiązanie jest to idealne – gdy firma buduje kapitał obrotowy i majątek, a akcjonariusz / udziałowiec cieszy się zyskami. Zastosowanie tam – gdzie inwestycja jest trwa i czynione są dalsze nakłady np. na zwiększenie aktywów obrotowych.
Fundacja Rodzinna
 • Beneficjent Fundacji Rodzinnej będąca udziałowcem spółek które nie są na Cit Estońskim – zapłaci efektywnie jako mały podatnik 9% + 0% = 9%, a jako zwykły podatnik 19% + 0% = 19%.

  • Dopiero przy podjęciu pieniędzy z fundacji beneficjent dodatkowo zapłaci 15%, co oznacza że efektywnie mały podatnik zapłaci 24% (zamiast 26,29%), a duży podatnik 34% (zamiast 34,39%).

Rozwiązanie jest to idealne – gdy firma nie buduje kapitału obrotowego i majątku, a akcjonariusz/ udziałowiec buduje kapitał inwestycyjny / emerytalny. Zastosowanie tam – gdzie inwestycja jest zakończona i pozostają tylko dywidendy.