6. Co statut F.R. powinien zawierać

6. Statut fundacji rodzinnej powinien zawierać następujące elementy

Nazwę fundacji rodzinnej - Statut musi precyzować pełną nazwę fundacji, która zawiera oznaczenie „Fundacja Rodzinna” (Art. 3).

Siedzibę fundacji rodzinnej - Statut powinien określić lokalizację głównej siedziby fundacji (Art. 26 pkt 2).

Szczegółowy cel fundacji rodzinnej - Cel, dla którego fundacja została ustanowiona, musi być jasno określony w statucie (Art. 26 pkt 3).

Określenie beneficjenta lub sposób jego określenia - Statut musi zawierać informacje o tym, kto może być beneficjentem oraz jakie są kryteria ich wyboru (Art. 26 pkt 4).

Zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień - Statut powinien szczegółowo opisywać prawa przyznawane beneficjentom (Art. 26 pkt 4).

Zasady prowadzenia listy beneficjentów - W statucie powinny znaleźć się przepisy regulujące sposób prowadzenia i aktualizacji listy beneficjentów (Art. 26 pkt 5).

Zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta - Statut musi określać procedury, jakie beneficjenci muszą przejść, aby zrezygnować z przysługujących im uprawnień (Art. 26 pkt 6).

Czas trwania fundacji rodzinnej, jeśli jest oznaczony - Jeśli fundacja ma być czasowa, statut musi określać jej okres działalności (Art. 26 pkt 7).

Wartość funduszu założycielskiego - Statut musi podać minimalną wartość majątku, który fundator wnosi do fundacji (Art. 26 pkt 8).

Zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej - Statut powinien regulować procedury dotyczące zarządzania fundacją (Art. 26 pkt 9).

Zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy - Wskazanie, kto i w jakich okolicznościach może reprezentować fundację (Art. 26 pkt 9).

Podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji - Określenie, kto ma uprawnienia do zatwierdzania działań zarządu (Art. 26 pkt 10).

Co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów - Wymóg umożliwienia udziału beneficjentów w zgromadzeniach (Art. 26 pkt 11).

Zasady zmiany statutu - Procedury, które muszą być przestrzegane przy zmianie statutu (Art. 26 pkt 12).

Przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu - Wskazanie, co stanie się z majątkiem fundacji po jej zakończeniu działalności, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia (Art. 26 pkt 13).

Statut winien zawierać następujące elementy, tj.:

 1. nazwę fundacji rodzinnej
 2. siedzibę fundacji rodzinnej
 3. szczególny cel fundacji rodzinnej
 4. beneficjenta fundacji rodzinnej lub grupy beneficjentów lub sposób określenia beneficjenta
 5. zasady prowadzenia listy beneficjentów
 6. możliwość zrzeczenia się uprawień przez beneficjenta, w tym szczegółowy tryb zrzeczenia się
 7. czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony
 8. wartość funduszu założycielskiego
 9. mienie wnoszone do fundacji rodzinnej przez fundatora; <Czytaj więcej>
 10. majątek fundacji rodzinnej w chwili jej utworzenia
 11. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną i zakres tej działalności <czytaj więcej>
 12. możliwość powierzenia wykonywania uprawnień fundatora innej osobie i zakres tego powierzenia
 13. zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej
 14. zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej
 15. podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji
 16. zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej
 17. ustanowienie zgromadzenia beneficjentów, wskazanie beneficjentów uprawnionych do uczestnictwa w nim
 18. zasady zmiany statusu fundacji rodzinnej (oznaczenie że beneficjent po śmierci fundatora może modyfikować status fundacji rodzinnej)
 19. szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej
 20. przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu
 21. wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej, w tym kierunki i zasada zarządzania majątkiem fundacji rodzinnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej
 22. możliwość utworzenia jednostki terenowej lub jednostek terenowych fundacji rodzinnej
 23. prawa i obowiązki fundatora
 24. prawa i obowiązki każdego z fundatorów, jeżeli fundacja rodzinna ma więcej niż jednego fundatora
 25. zasady zmiany beneficjenta lub jego uprawnień w przypadku, gdy fundacja rodzinna ma więcej niż jednego fundatora
 26. podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu za okres działania fundacji jako fundacji rodzinnej w organizacji
 27. zasady i tryb zwrotu świadczenia, które zostało przekazane wbrew przepisom prawa lub postanowieniom statutu
 28. zasady i tryb uzyskiwania przez beneficjenta informacji o działalności fundacji rodzinnej, w tym wglądu do statutu, sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych
 29. obliczanie kadencji członków organów fundacji rodzinnej inaczej niż w oparciu o pełne lata obrotowe
 30. miejsce odbywania posiedzenia organu fundacji rodzinnej inne niż siedziba fundacji rodzinnej
 31. brak możliwości udziału w posiedzeniu organu fundacji rodzinnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub zasady takiego udziału
 32. zasady rozszerzenia porządku obrad organu fundacji rodzinnej podczas jego posiedzenia
 33. surowsze wymagania dotyczące kworum organu fundacji rodzinnej
 34. surowsze wymagania dotyczące głosowania lub uprzywilejowanie dotyczące głosu
 35. prowadzenie spraw fundacji rodzinnej przez członków zarządu
 36. wsk