18. Proces likwidacji F.R.

Proces likwidacji fundacji rodzinnej

PROCES LIKWIDACJI FUNDACJI RODZINNEJ

1. PODJĘCIE DECYZJI O LIKWIDACJI

Decyzja o rozwiązaniu fundacji rodzinnej zwykle zapada podczas zgromadzenia beneficjentów lub może wynikać z postanowień statutu fundacji. Może być również wynikiem decyzji sądowej, jeśli sąd uzna, że działalność fundacji jest niezgodna z prawem lub jej statutem.

2. WYZNACZENIE LIKWIDATORÓW

Po podjęciu decyzji o likwidacji, fundacja musi wyznaczyć likwidatorów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu likwidacji. Zazwyczaj są to członkowie zarządu fundacji, ale mogą być również wyznaczone inne osoby. Statut fundacji może zawierać konkretne przepisy dotyczące wyznaczania likwidatorów.

3. DZIAŁANIA LIKWIDACYJNE

Likwidatorzy mają za zadanie zakończyć bieżące sprawy fundacji, ściągnąć należności, spłacić zobowiązania oraz sprzedać majątek fundacji. Muszą oni działać z należytą starannością, mając na uwadze interesy wierzycieli i beneficjentów.

4. SPORZĄDZENIE PLANU PODZIAŁU MAJĄTKU

Likwidatorzy sporządzają plan podziału pozostałego majątku, który musi być zgodny z celami fundacji określonymi w statucie, a także przepisami prawa dotyczącymi dziedziczenia lub darowizn.

5. ZATWIERDZENIE PLANU PODZIAŁU MAJĄTKU

Plan podziału majątku wymaga zatwierdzenia przez sąd lub, w niektórych przypadkach, przez zgromadzenie beneficjentów. Jest to kluczowy krok, który zapewnia, że podział majątku jest przeprowadzany prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. ZAKOŃCZENIE LIKWIDACJI

Po zakończeniu wszystkich działań likwidacyjnych i zatwierdzeniu planu podziału majątku, likwidatorzy składają do sądu wniosek o wykreślenie fundacji z rejestru. Jest to formalny koniec istnienia fundacji rodzinnej.

7. PUBLIKACJA INFORMACJI O LIKWIDACJI

Informacje o likwidacji fundacji są publikowane w odpowiednim rejestrze publicznym, co jest ogłoszeniem dla ogółu o zakończeniu działalności fundacji.

Podsumowanie

Proces likwidacji fundacji rodzinnej jest formalnym i starannie regulowanym procesem, mającym na celu zapewnienie, że wszystkie sprawy fundacji są zakończone zgodnie z prawem, a jej majątek jest rozdzielany zgodnie z celami statutowymi oraz prawem. Fundacja rodzinna może być zlikwidowana w przypadku gdy:

  • zaszły okoliczności wskazane w statucie, w szczególności upłynął okres, na jaki fundacja rodzinna została powołana, zrealizowany został cel fundacji rodzinnej, brak jest możliwości dalszej realizacji celu fundacji rodzinnej lub jego realizacja wiąże się z nadmiernymi trudnościami, a usunięcie przeszkód nie może nastąpić bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;
  • zarząd fundacji rodzinnej uzna, że osiągnięty został jej cel lub interesami beneficjentów lepiej służyć będzie kontynuowanie działalności fundacji rodzinnej w postaci innej osoby prawnej;
  • zaistniały okoliczności postawienia upadłościowego fundacji rodzinnej prowadzącej działalność gospodarczą.
```