15. Zgromadzenie Beneficjentów

Zgromadzenie Beneficjentów

Zgromadzenie Beneficjentów

1. Rola Zgromadzenia Beneficjentów

Zgromadzenie beneficjentów umożliwia beneficjentom aktywne uczestnictwo w zarządzaniu fundacją oraz w procesie decyzyjnym odnośnie kluczowych aspektów jej działalności.

2. Prawa Zgromadzenia Beneficjentów

Udział w podejmowaniu decyzji: Zgromadzenie beneficjentów ma prawo do podejmowania decyzji w ważnych sprawach fundacji, co obejmuje zatwierdzanie sprawozdań finansowych, udzielanie absolutorium członkom organów fundacji oraz podejmowanie decyzji dotyczących zmian w statucie fundacji (Art. 72).

Wybór organów fundacji: Zgromadzenie beneficjentów ma prawo do powoływania i odwoływania członków zarządu i rady nadzorczej, co daje beneficjentom bezpośredni wpływ na skład osób zarządzających fundacją (Art. 73).

3. Funkcje Zgromadzenia Beneficjentów

Kontrola nad zarządem i radą nadzorczą: Zgromadzenie beneficjentów pełni funkcję kontrolną nad zarządem i, jeśli taka istnieje, radą nadzorczą. Ma to na celu zapewnienie, że działania tych organów są zgodne z celami fundacji i interesem beneficjentów.

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych: Zgromadzenie beneficjentów zatwierdza roczne sprawozdania finansowe, co jest ważnym elementem zapewnienia przejrzystości finansowej fundacji.

4. Możliwości Zgromadzenia Beneficjentów

Wpływ na politykę fundacji: Beneficjenci, poprzez zgromadzenie, mogą kształtować politykę fundacji, w tym kierunki jej rozwoju i alokacji środków. Dzięki temu mają możliwość dostosowania działalności fundacji do swoich potrzeb i oczekiwań.

Inicjowanie zmian w statucie: Zgromadzenie ma możliwość inicjowania zmian w statucie fundacji, co pozwala na adaptację do zmieniających się okoliczności lub potrzeb beneficjentów.

5. Odpowiedzialność Zgromadzenia Beneficjentów

Zgromadzenie beneficjentów odpowiada za decyzje strategiczne i jest miejscem, w którym beneficjenci wyrażają swoje opinie i zastrzeżenia odnośnie do działania fundacji. Decyzje podejmowane przez zgromadzenie mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie fundacji, a członkowie zgromadzenia odpowiadają za skutki tych decyzji.