Nadzorowanie Fundacji

Czym zajmuje się rada nadzorcza w fundacji rodzinnej?

Zadaniem rady nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządu. Sprawdza, czy zarząd działa zgodnie z prawem oraz aktami obowiązującymi w fundacji rodzinnej (przede wszystkim statutem). Może żądać od zarządu i innych obowiązanych osób (np. pełnomocników) przedstawienia jej różnych informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności fundacji rodzinnej. Zarząd i osoby obowiązane mają na to czas maksymalnie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, ale rada nadzorcza może wskazać dłuższy termin. Rada nadzorcza jest też umocowana do reprezentowania fundacji rodzinnej w przypadku sporu i zawierania umów z członkiem zarządu (por. spory i umowy z członkiem zarządu). Fundator może rozszerzyć w statucie uprawnienia rady nadzorczej

W jaki sposób członek rady nadzorczej powinien wykonywać swoje obowiązki?

Podobnie jak członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, wykonując swoje obowiązki, powinni dochować należytej staranności oraz postępować w sposób lojalny wobec fundacji rodzinnej. Powinni zatem pełnić swoją funkcję profesjonalnie, według ich najlepszej wiedzy, a także posiadać odpowiednie do tego kompetencje i umiejętności. Ponadto powinni zachować poufność w zakresie informacji, które uzyskali w związku z pełnioną przez nich funkcją. Nie mogą też ujawniać tajemnic fundacji rodzinnej. (por. należyta staranność i lojalność członka zarządu, poufność, dochowanie tajemnic fundacji rodzinnej)

Z ilu osób może składać się rada nadzorcza?

Rada nadzorcza składa się z jednego albo większej liczby członków. Podobnie jak w przypadku zarządu, o liczbie członków rady nadzorczej rozstrzyga statut (por. skład zarządu). Istnieje również możliwość niepowoływania rady nadzorczej.

Kto może być członkiem rady nadzorczej?

Wobec członków rady nadzorczej Ustawa stawia podobnie wymagania, jak w przypadku członków zarządu 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 2) brak skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa wynikające z Kodeksu karnego.

Kto może powołać radę nadzorczą fundacji rodzinnej ?

Prawo do powołania i odwołania rady nadzorczej przysługuje fundatorowi. W przypadku jego śmierci prawo do powołania rady nadzorczej przysługuje zgromadzeniu beneficjentów. W przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie, fundator powinien określić w bun osoby, które zostaną powołane do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Czy członek rady nadzorczej może być powoływany na kolejne kadencje?

Tak. Członek rady nadzorczej może być powołany na kolejne kadencje. Co do zasady są to 5-letnie kadencje, jednak fundator może w statucie postanowić inaczej.

Kiedy wygasa mandat członka rady nadzorczej?

Podobnie jak w przypadku członka zarządu (por. wygaśnięcie mandatu członka zarządu), mandat członka rady nadzorczej wygasa z chwilą : 1) upływu kadencji, na jaką został powołany; 2) odwołania; 3) śmierci; 4) rezygnacji.

Jakie wynagrodzenie lub świadczenia przysługuje członkowi rady nadzorczej?

Podobnie jak w przypadku członka zarządu, członek rady nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej fundacji (por. wynagrodzenie członka zarządu).

Czy można być jednocześnie członkiem zarządu i członkiem rady nadzorczej?

Nie. Ustawa nie dopuszcza możliwości jednoczesnego pełnienia funkcji członka zarządu i członka rady nadzorczej. Umożliwienie łączenia obu tych funkcji można przyrównać do sytuacji, w której członek zarządu spółki kapitałowej pełniłby jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej tej spółki i dokonywał kontroli oraz oceny własnych decyzji.