Audyt F.R.

AUDYT Fundacji

Benedykt Serwus 

Biegły Rewident nr. 9497

MBJK Audyt Benedykt Serwus Biegły Rewident

Swadzim, ul. Lipowa 9/3
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP 7771546114

Podmiot Uprawniony do Badań Sprawozdań Finansowych nr. 2356.

Tel: 507 193 402

Mail: [email protected]

Na czym polega Audyt Fundacji Rodzinnej ?

Audyt polega na ocenie zarządzania aktywami fundacji rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań oraz zobowiązań publicznoprawnych. Pod uwagę bierze się prawidłowość, rzetelność oraz zgodność z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej działań organów fundacji rodzinnej.

Jak często przeprowadza się audyt ?

Co do zasady audyt przeprowadza się co najmniej raz na 4 lata.

Kto wyznacza audytorów ?

Audytorów wyznacza zgromadzenie beneficjentów.

Kto przeprowadza audyt ?

Audyt jest przeprowadzany przez firmę audytorską w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo zespół audytorów. Zespół audytorów mogą tworzyć biegły rewident, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny. Audytorem nie może być osoba, która w okresie objętym audytem i w jego trakcie: 1) jest zależna od danej fundacji rodzinnej; 2) brała lub bierze udział w procesie podejmowania decyzji przez fundację rodzinną; 3) świadczyła lub świadczy czynności rewizji finansowej lub doradztwa na rzecz fundacji rodzinnej.