Etapy założenia F.R.

Ustawa o fundacji rodzinnej wskazuje, że założenie fundacji składa się z kilku głównych etapów:

Doradca klienta d.s. Fundacji Rodzinnych Zobacz więcej

 • sporządzenie arkuszu potrzeb + stały kontakt z klientem;
 • wyjaśnienie nurtujących pytań oraz wątpliwości;
 • serwis / obsługa klienta zarówno przed otwarciem fundacji rodzinnej jak i po; 

Kancelaria:

 • uporządkowanie struktury właścicielskiej i stworzenie ładu rodzinnego 
 • sprawdzenie – na co należy zwrócić uwagę – tworząc statut fundacji rodzinnej – czyli podstawowy dokument; 
 • zdiagnozować potencjalne problemy  – w celu utworzenia fundacji, która będzie spełniała oczekiwania fundatora i przynosiła zyski;
 • opracowanie władz fundacji – pamiętaj że fundator lub beneficjent może być członkiem zarządu fundacji;
 • opracowanie celów fundacji;
 • opracowanie świadczeń przysługujących beneficjentom;
   • świadczenia pieniężne;
   • darowizny;
   • prawa do korzystania ze wsparcia materialnego;
   • finansowanie edukacji;
 • opracowanie polityki podatkowej w tym dokonanie zapytań o interpretacje podatkowe oraz opinie zabezpieczające;
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa w tym kontroli;
 • opracowanie polityki sukcesyjnej; 
 • opracowanie polityki aportu aktywów (minimum 100 tys. zł) – zobacz koniecznie <Majątek Fundacji>
   • Nieruchomości; 
   • Udziały  w spółkach prawa handlowego;
   • Mniej oczywiste wkłady jak: dzieła sztuki, kolekcje aut, książki i sitodruki, porcelana, monety, antyki, biżuteria;
    • złoto inwestycyjne i inne kruszce;
    • las, nieruchomości rolne, gospodarstwo rolne (maks. 300 ha)  Uwaga: F.R. może nabyć od Fundatora nieruchomość rolną, a także gospodarstwo rolne w skład którego wchodzą nieruchomości rolne, pomimo statusu rolnika indywidualnego.
    • prawa majątkowe na dobrach niematerialnych – jak: włąsność przemysłowa, intelektualna, patenty, wzory przemysłowe, prawo z rejestracji topografii układu scalonego
    • wierzytelności przysługujące fundatorowi;
    • papiery wartościowe (akcje, weksle, czeki, obligacje, udziałowe papiery wartościowe, prawo do poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe;  
    • instrumenty pochodne;     

                                                                              Wymienione aktywa mogą być wnoszone do fundacji rodzinnej jako fundusz założycielski oraz po jego utworzeniu.

 • Kancelaria – sporządzenie statutu fundacji zawierającego reguły jej działania,
 • Kancelaria – przygotowania spisu mienia wniesionego do fundacji,
 • Notariusz – złożenia przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji przed notariuszem w akcie założycielskim albo testamencie Zobacz więcej
 • Kancelaria – ustanowienia organów fundacji,
 • Fundator – podpisanie umowy z biurem rachunkowym Zobacz więcej
 • Fundator – wybór r-ku bankowego fundacji Zobacz więcej
 • Klient – wniesienia funduszu założycielskiego do fundacji,
 • Kancelaria – wpisania fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Warto pamiętać, że fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną dopiero z momentem wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.