Główne zalety

Dlaczego warto założyć Fundację Rodzinną ?

„Staram się stworzyć przede wszystkim jak najlepsze warunki dla inicjatyw ludzkich. Ludzie przynoszą, bowiem bardzo ciekawe pomysły i my, jako Fundacja staramy się przede wszystkim pomóc im w ich realizacji.”
Andrzej Szczepocki 1951

Dla optymalizacji podatkowej

Fundacje Rodzinne objęte są licznymi zwolnieniami podatkowym oraz specjalnymi stawkami. Świetne rozwiązanie dla ludzi oszczędnych.

Dla bezpieczeństwa

Fundacja Rodzinna działa jak Twój skarbiec i Bank jednocześnie. Bez względu na to - co Ciebie spotka, Twój majątek i bezpieczeństwo rodziny będą zapewnione.

Dla Przyszłych Pokoleń

Zabezpiecz byt nie tylko swój, ale także swoich dzieci, wnucząt oraz kolejnych pokoleń. Zainicjuj mądrą politykę która zabezpieczy Twoją jesień życia i Twoich następców.

Fundacja Finansuje Naukę Beneficjenta

Fundacja rodzinna w przypadku beneficjenta będącego osobą fizyczną może w szczególności pokrywać koszty kształcenia.

Fundacja Utrzymuje Beneficjenta

Fundacja rodzinna w przypadku beneficjenta będącego osobą fizyczną może w szczególności pokrywać jego koszty utrzymania, najem samochodów i mieszkania, podróży.

Fundacja Realizuje Twoje Cele

W statucie Fundacji możesz zawrzeć swoją spuściznę, wyznaczyć cele fundacji a nawet postawić warunki - po spełnieniu których beneficjent uzyska więcej praw.

Możliwość prowadzenia działalności Gospodarczej

Przychody: Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) tylko w zakresie: zbywania mienia; najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie; przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach; nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze; udzielania pożyczek; obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi; działalność rolna i leśna;

wspieranie działalności pożytku publicznego

W przypadku beneficjenta będącego organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), prowadzącą działalność pożytku publicznego wspierać działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy. Fundacja umożliwia realizację celów charytatywnych i społecznych zgodnie z wartościami i misją rodziny, umacniając jej społeczny wpływ i pozytywny wizerunek.

Możliwość samodzielnego zarządzania

Fundator lub beneficjent może być członkiem zarządu fundacji. Również może wyznaczyć w tym celu osobę trzecią a samodzielnie podejmować kluczowe decyzje jako fundator z odległości. Atrakcyjność dla talentów do zarządzania majątkiem rodzinnym jest większa, gdy istnieje profesjonalna struktura fundacji rodzinnej, co przyciąga wysokiej klasy specjalistów.

Ochrona przed wierzycielami

Ochrona przed roszczeniami wierzycieli jest kluczowa w zachowaniu integralności majątku rodzinnego, a fundacja rodzinna zapewnia solidną ochronę prawą, utrzymując majątek w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Optymalizacja podatkowa przy sukcesji

Założenie fundacji rodzinnej pozwala na korzystanie z preferencji podatkowych, umożliwiając optymalizację podatkową przy przekazywaniu majątku, co może przynieść znaczące oszczędności.

Zapobieganie konfliktom

Fundacja rodzinna zapobiega konfliktom sukcesyjnym, zapewniając przejrzyste i sprawiedliwe zasady przekazywania majątku, co chroni rodzinę przed wewnętrznymi sporami.

Dyskrecja

Płynne przekazywanie majątku jest kluczowe dla utrzymania ciągłości biznesowej i finansowej rodziny, a fundacja rodzinna oferuje zorganizowane ramy do realizacji tego celu. Ochrona prywatności rodziny w zarządzaniu majątkiem jest istotna, a fundacja rodzinna zapewnia dyskrecję i chroni przed niepożądaną uwagą publiczną.

Elastyczność

Elastyczność w dostosowywaniu do zmian prawnych i rynkowych jest większa w fundacji rodzinnej, która może szybko reagować na nowe wyzwania i możliwości.

Rozwój

Rozwój przedsiębiorczości w ramach fundacji rodzinnej umożliwia realizację nowych pomysłów biznesowych z zachowaniem rodzinnej misji i wartości, wspierając innowacyjność i wzrost.